"Llibre dels Infants exposits deixats al St. Hospital desde..." (amb índex)