‚??Decret a favor del Hospital General de Sta. Creu de esta Ciutat de Barce_ lona; respecte al que los fills exposits del dit Hospital no dehuen pagar drets de Aprenentatge, ni los Amos‚?¶‚?Ě ‚??Orden R.L. por la qual se concede privilegio de ecsenci√≥n d