"Suceher lo Ospl. als q'en ell moren intestat encara que sian Clergues. Disposició dels Collegataris Ospl. Genl. y Comanador de S. Ramon per a que se vengan los béns del Dr. Felip Vilaseca per aplicar als malals y catius"