"Privilegi. Quan per los que moran al Hospl. Genl. sens succeció, en virtut del que lo Hospital Succeheix"