Esquema. Mesura de distàncies i cotes topogràfiques, sector sud-est dels terrenys