Terrenys pertanyents als germans Coll afectats pel realineament